Algemene voorwaarden vertaaldiensten Engels-Nederlands

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle aangeboden vertaaldiensten Engels-Nederlands en taaldiensten Nederlands.


Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door de vertaler/editor verschafte offerte, of door schriftelijke bevestiging door de vertaler/editor van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

Wijziging, intrekking van opdrachten

 • Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler/editor gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 • Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever betaling verschuldigd voor het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

Geheimhouding

 • De vertaler/editor zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen conform de privacyverklaring.

Klachten en geschillen

 • De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk na levering schriftelijk aan de vertaler/editor te melden.
 • Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler/editor het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren dan wel een reductie op de prijs verlenen.

Termijn en tijdstip van levering

 • De vertaler/editor is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan direct op de hoogte te stellen.

Honorarium en betaling

 • Het honorarium van de vertaler/editor is gebaseerd op een woordtarief of uurtarief conform de vermelde tarieven.
 • Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Declaraties dienen uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid: vrijwaring

 • De vertaler/editor is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler/editor toerekenbare tekortkoming.
 • De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken waarop de vertaler/editor geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, ongeval, ziekte en maatregelen van overheidswege.